Artikel 1. Definities 1.
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.Opdrachtgever: de wederpartij van Netfort Marketing & ICT.
2.Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Netfort Marketing & ICT.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Netfort Marketing & ICT gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Netfort Marketing & ICT verrichtte handelingen.
2.Door ondertekening van, of akkoord geven op een overeenkomst met Netfort Marketing & ICT verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Netfort Marketing & ICT en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4.Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Netfort Marketing & ICT en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1.De door Netfort Marketing & ICT gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 weken, tenzij anders aangegeven.
2.Netfort Marketing & ICT is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mail binnen 3 weken, aan Netfort Marketing & ICT wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Netfort Marketing & ICT zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4.Een samengestelde prijsopgave verplicht Netfort Marketing & ICT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
1.In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Netfort Marketing & ICT gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 4 weken de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2.Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Netfort Marketing & ICT van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3.Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 30% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website of webapplicatie. De website of webapplicatie komt op een al dan niet tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website of webapplicatie wordt het restantbedrag gefactureerd. In geval van uitblijven van instructies van Opdrachtgever bij lopende opdrachten wordt het restantbedrag na 3 maanden gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website of webapplicatie op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
4.Facturering van een ontwerp en door Netfort Marketing & ICT. Facturering van hosting en domeinnamen gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
5.Een maand na facturatie wordt de website of webapplicatie als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen niet meer kosteloos uitgevoerd.
6.Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Netfort Marketing & ICT aan te geven wijze in euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
8.De ondertekenaar van of degene die akkoord geeft op een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft of per e-mail akkoord heeft gegeven.
9.Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
1.Deze voorwaarden gelden voor een onderhoudscontract voor een bestaande website of webapplicatie.
2.Met onderhoud wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media of scripts op bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
3.Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
4.Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar een volgende termijn. Geen restitutie van de overgebleven uren. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
5.Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
6.Kosten van een onderhoudscontract gelden voor de aangegeven tijdsduur en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
7.Een onderhoudscontract wordt niet automatisch verlengd.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
1.De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
2.Netfort Marketing & ICT mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst
1. Netfort Marketing & ICT zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
2.Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Netfort Marketing & ICT steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Netfort Marketing & ICT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Netfort Marketing & ICT worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Netfort Marketing & ICT zijn verstrekt, heeft Netfort Marketing & ICT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.Netfort Marketing & ICT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Netfort Marketing & ICT kenbaar behoorde te zijn.
5.Netfort Marketing & ICT zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
6.Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Netfort Marketing & ICT het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Netfort Marketing & ICT hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
7.Indien door Netfort Marketing & ICT of door Netfort Marketing & ICT ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 8. Opdrachtgever vrijwaart Netfort Marketing & ICT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk
1.Indien Netfort Marketing & ICT op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Netfort Marketing & ICT worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Netfort Marketing & ICT. Netfort Marketing & ICT is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2.Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Netfort Marketing & ICT opdrachtgever tevoren schriftelijk of per e-mail informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3.Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
4.Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Netfort Marketing & ICT van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 9. Duur en beëindiging
1.Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting (geen dedicated servers) kennen een opzegtermijn van 1 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. Dedicated servers kennen een contractsduur van 1 jaar en worden elk jaar stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn voor dedicated servers is 3 maanden.
2.Onderhoudscontracten en SLA’s kennen een variabele looptijd en worden niet automatisch verlengd.
3.Netfort Marketing & ICT kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Netfort Marketing & ICT gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
4.Netfort Marketing & ICT heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Netfort Marketing & ICT niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Netfort Marketing & ICT zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Netfort Marketing & ICT kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 10. Levering en levertijd
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
2.Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 11. Copyright
1. Alle aan Netfort Marketing & ICT verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
2.Alle door Netfort Marketing & ICT ontwikkelde websites, webapplicaties en promotiematerialen kunnen door Netfort Marketing & ICT voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Netfort Marketing & ICT en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2.De aansprakelijkheid van Netfort Marketing & ICT zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 13. Overmacht
1.In geval van overmacht is Netfort Marketing & ICT gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2.Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3.Netfort Marketing & ICT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Netfort Marketing & ICT geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3.Netfort Marketing & ICT kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
4.Netfort Marketing & ICT heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.
5.Werkzaamheden voortvloeiend uit SLA overeenkomsten kunnen niet afgedwongen worden ten tijde van vakantie, ziekte of andere afwezigheid.

Artikel 15. Derden
1. Netfort Marketing & ICT is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Netfort Marketing & ICT doorgevoerd.
2.Netfort Marketing & ICT is als reseller niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
1.Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, webapplicatie, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2.De door Netfort Marketing & ICT vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
3.Door Netfort Marketing & ICT of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Netfort Marketing & ICT.

Artikel 17. Privacy bepalingen
1. Uw persoonsgegevens worden door Netfort Marketing & ICT slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
2.Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Netfort Marketing & ICT verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 18. Domeinnaamregistratie en hosting
1. Netfort M&I zorgt voor de duur van de Overeenkomst voor aanwezigheid op het internet van de Afnemer.
2. De Afnemer kiest voor de diensten welke in de bijlage of per e-mail bij deze Overeenkomst worden genoemd.
3. De termijn van deze Overeenkomst is 1 jaar. De Overeenkomst wordt stilzwijgend met dezelfde periode verlengd, indien niet uiterlijk een kalendermaand voor beëindiging van de huidige Overeenkomst per aangetekend schrijven is opgezegd.
4. Domeinnamen worden geregistreerd voor de periode van 1 jaar, tenzij anders is aangegeven. De domeinnamen worden stilzwijgend met 1 jaar verlengd, indien de Overeenkomst niet uiterlijk een kalendermaand voor het verstrijken van de registratieperiode schriftelijk is opgezegd.
5. De genoemde dataverkeerlimiet is per maand. Ongebruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand. Bij een overschrijding van de dataverkeerlimiet wordt 7 euro per 1.000 MB berekend. Deze afrekening vindt indien noodzakelijk eenmaal per maand plaats. De Afnemer wordt per e-mail op de hoogte gesteld van eventuele overschrijding van het dataverkeer.
6. Netfort M&I zal de gegevens van de Afnemer met de grootste zorg en discretie behandelen.
7. Netfort M&I is vrij om tariefswijzigingen door te berekenen aan de Afnemer. De Afnemer heeft gedurende een maand na mededeling van tariefsverhogingen het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen.
8. De Afnemer vrijwaart Netfort M&I van alle juridische claims met betrekking tot de door de Afnemer geplaatste data.
9. Netfort M&I is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van de Afnemer. Schade welke door ondeskundigheid, illegaal handelen en/of spamming (verzenden van ongewenste bulk e-mail) door de Afnemer wordt toegebracht, is voor rekening van de Afnemer.
10. Netfort M&I behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van de Afnemer, de site af te sluiten van het internet.
11. Netfort M&I behoudt zich het recht voor om sites welke het functioneren van Netfort M&I in gevaar brengen te verwijderen c.q. af te sluiten. Bij wanbetaling komen incasso-, rente- en andere kosten ten lasten van de Afnemer.
12. Netfort M&I is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig wordt aangemerkt onbereikbaardheid van de server ten gevolge van niet aan Netfort M&I toe te rekenen stroomuitval of -storing en onderhoud aan apparatuur en/of software.
13. Netfort M&I is bij haar activiteiten afhankelijk van diensten en leveranties van derden. Netfort M&I kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de wanprestatie door derden.
14. Indien de betalingwijze automatische incasso is, machtigt de Afnemer Netfort M&I alle bestedingen die samenhangen met deze Overeenkomst automatisch van genoemde rekeningnummer af te schrijven.
15. Alle vermelde bedragen zijn in euro’s en exclusief 21% BTW.

Laatste wijziging 06 mei 2013